Neo Preistoria: 100 Verbi, 1 storia (#21Triennale).